สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 62

วันที่  25 มิถุนายน 2562.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปี 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา. นำโดยนายสุรศักดิ์ ฦาชา. รอง ผอ.สพป.ชย.1   และคณะ ออกประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก. และขนาดใหญ่  ณ  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  อ.หนองบัวแดง   และโรงเรียนบ้านโนนผักหวาน อ.ภักดีชุมพล   เพื่อส่ง เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกฯในระดับ Cluster  ต่อไป