สถานศึกษาสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกันจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลก ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถด้านภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานอย่างภาคภูมิใจ และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านภาษา วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รู้และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด หาวิธีการหลีกเลี่ยงปฏิเสธยาเสพติด เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด