สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเขตตรวจราชการ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และการชี้แจง การดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒