อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง รุ่นที่ 2

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 โดยมี คณะทำงานพัฒนากิจกรรมลูกเสือ สพป.ชัยภุมิ เขต 2 และ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นวิทยากรอบรม และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองในโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอภูเขียว กว่า 130 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อทบทวนความรู้วิชาลูกเสือสำรองให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และนำความรู้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามเนื้อหาวิชาลูกเสือสำรองต่อไป นายมนัส เจียมภูเขียว กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคม และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม จากการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสำรอง พบว่า บางกิจกรรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่ความเข้าใจ และปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อทบทวนความรู้วิชาลูกเสือสำรองให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และนำความรู้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามเนื้อหาวิชาลูกเสือสำรองต่อไป