สพป.เลย เขต ๒การประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ และการย้ายข้าราชการครูกรณีพิเศษ  เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาคืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ.แจ้งผลการพิจารณาคืนอัตราให้สำนักงานเขตฯ เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้วางแผนการบรรจุและพิจารณาสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ. รวมถึงขาดครูตามสาขาวิชาที่กำหนดเท่าจำนวนแผนรองรับนักศึกษาทุน รวมทั้งสิ้น  ๒๖ อัตรา วิชาเอกภาษาไทย  ๕ อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา ๕ อัตรา คณิตศาสตร์ ๔ อัตรา  สังคมศึกษา ๒ อัตรา  ปฐมวัย ๔ อัตรา  ภาษาอังกฤษ  ๓ อัตรา  วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)  ๒ อัตรา  พลศึกษา ๑ อัตรา ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จะมีตำแหน่งครูที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๐๐ อัตรา การพิจารณาย้ายครูกรณีพิเศษและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙