เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สพป.สระบุรี เขต 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ครูผู้สอนชั้น ป.1 ในสังกัด จำนวน 135 คน เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและโรงเรียนทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคการสอนและการผลิตสื่อในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรโดย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล จากศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โรงเรียนท่าวัว โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุธ อุปถัมภ์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

pasuta susadapong