สพป.ตาก เขต 1 พัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัด สพป.ตาก เขต 1 เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก มีครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนาจำนวน 114 คน ระยะการพัฒนา 1 วัน โดยมีหลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 /แผนการจัดการเรียนรู้ 2.การวัดและประเมินผล/การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู 4.สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 5.การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูให้สามารถปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ต่อไป