ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ.(ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ.(ภาษาอังกฤษ)