หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ข้าราชการ สพฐ.

ว 17 2556_การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ว 16 2551_การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ว 18 2556_การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้