มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

2. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

3. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

5. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

6. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

8. คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน