รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)