“สพฐ.ใช้นโยบายเชิงรุก พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชน”

นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรับทราบความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพันเอกขจรศักดิ์ ไทยประยูร คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และนายสุพจน์. แกล้วกล้า ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถารศึกษาและครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ รวม 95 คน จากอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสและอำเภอเบตงจังหวัดยะลา โดยนายสนิท แย้มเกษร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งจะดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางหลักไปสู่การเปลี่ยนแปลงครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มรูปแบบและให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ที่เป็นเมืองแบบ รวม 3 พื้นที่ คือ 1. อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน 2. อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบการพึ่งพาพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 3. อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อรองรับเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งในระดับอำเภอและการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง 3 จังหวัด ร่วมกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพัฒนากรอบแนวคิดหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการเป็นเมืองต้นแบบของแต่ละอำเภอ และมีจุดประสงค์เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและร่วมปรับปรุงพัฒนาแนวทางการบูรณาการศึกษาเมืองต้นแบบ” นายสนิท กล่าว. พจนาถ ช่วยเนื่อง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 2 ภาพ/ข่าว