สพป.ลำพูน เขต 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562” เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 47 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของตนเองที่พึงจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว และสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension ‘s Electronic Filing) หรือ E-Filing โดยสามารถตรวจสอบการยื่นได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือนต่อเนื่องกับเงินเดือนในเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2