สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีคู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา และใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมด้านจิตสังคมให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความตระหนักในด้านยาเสพติด โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนกลุ่มได้รับการป้องกัน ดูแล เฝ้าระวัง บำบัด โดยใช้กิจกรรมในสถานศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 22 คน และครูผู้รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 59 คน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด และสามารถดูแลด้านจิตสังคมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2