++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมบูรณาการประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่และเครือข่ายสถานศึกษา ++

^^วันนี้ นายสุภาพ กาวิ รอง  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนางนงคราญบัวระหงษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาวจิราพร  สุวรรณะ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ปิง  อ.ปาย และนางสาวกนกศรี  สายสอด  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขาน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน   เข้าร่วมประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน   โดยดร.พีระ  รัตนวิจิตร  รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  หัวข้อ กลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา   ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฏาคม 2562  ณ  โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี ++ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.กล้วยค่า+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน