การสัมมนาวิชาการและการนิเทศในยุคดิจิทัล

สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาเครือข่ายและกระบวนการนิเทศในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมระบบนิเทศสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาเครือข่ายและกระบวนการนิเทศในยุค ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ รูปแบบและกระบวนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ  การจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์  พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและ มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์จาก ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , สพม.เขต ๓๒ และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๖๐ คน หัวข้อประชุม ดังนี้ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา บทบาทของศึกษานิเทศก์ในยุคดิจิทัลและถอดประสบการณ์การนิเทศ การพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้