สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน ระหว่าง วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562

สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน ระหว่าง วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน ให้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและครูแนะแนว จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน โดย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาเพศวิถี ของข้าราชการครูในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34 ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี สุขภาวะ และทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพเพศ วัย และบริบท ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน โดยให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานงานและร่วมมือ กับแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรม หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาหากเกิดการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา โดยให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น พ.ศ.2559
โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณคณะวิทยากร จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ มูลธินิรักษ์ไทย คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทำให้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้