++ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ติดตามผลการดำเนินงานของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+++

^^^ วันนี้  5  กรกฎาคม 2562 นายโกศล  ปราคำ   ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ผลการดำเนินงานของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการนิเทศทุกห้องเรียนและทุกโรงเรียนให้ได้รับการนิเทศครบ 100% โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการอ่านออกเขียนได้ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ฯ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   และทีมบริหารฯ ร่วมให้ข้อมูลและให้ต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1   ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน