สพม. 34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับครู รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และครู รร.แม่ตื่นวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวมัณฑลี  จิตเจนสุวรรณ และนางสาวชนัญพร  ณรงค์ทิพย์ ข้าราชการครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภาษาไทย และ นางนภัสวรรณ  พิทาคำ, นางสาวมาลิณี  นวลแบน ข้าราชการครู โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี