สพม.34 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

สพม.34 ขอขอบคุณ บทอาศิรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประพันธ์ โดย คุณครูศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประนมกรอภิวาทพระผ่านฟ้า พระมิ่งขวัญชาวประชาแห่งสยาม
พระทรงเป็นดวงใจไทยทุกยาม พระจริยวัตรงดงามทุกท่วงที
ธ ทรงขึ้นครองราชย์นาถบพิตร ไทยทุกทิศปลื้มเปรมเกษมศรี
ทุกหย่อมหยาดเย็นด้วยพระบารมี พระทรงศรีเปี่ยมทศพิธราชธรรม
พระองค์ทรงพระปรีชาชาญฉลาด ทรงเปรื่องปราชญ์ราชกิจอุปถัมภ์
ธ ทรงงานเหนื่อยยากและตรากตรำ เพื่อจะนำความสุขสู่ปวงชน
ขอก้มกราบบังคมพระทรงยศ เกียรติปรากฏเกริกไกรทุกแห่งหน
น้อมถวายพระพรชัยมิ่งมงคล เหล่าปวงชนขอถวายราชสดุดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิชัย มูลเขียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34