ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การจัดสภาพบริบทอาคารสถานที่ และทัศนียภาพของโรงเรียนบ้านหนองบัวพรม และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หลังจากนั้น ได้ติดตามการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและได้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู อย่างดียิ่ง