สพป.ระยอง เขต ๒ จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุมารี วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กำหนดมาตรการกลุ่มวัยรุ่น ช่วงอายุ ๑๓-๑๘ ปี ให้มีการดำเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา ในส่วนของ สพป.ระยอง เขต ๒ มีจำนวนโรงเรียนเป้าหมายทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๘ คน คณะครูและวิทยากร จำนวน ๔๐ ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา