ประชุมการขอรับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู ดังนั้น สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมชี้แจงและร่วมกันพิจารณาตามเกณฑ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านพักครูโดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและร่วมกันพิจารณาฯ

หลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรงบประมาณ กรณีปรับปรุงซ่อมแซม : ต้องเป็นบ้านพักครูที่มีครูพักอาศัยอยู่จริง ในปัจจุบัน , มีความชำรุดทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และสภาพบ้านพักมีความเสี่ยงภัยต่อครูผู้พักอาศัย , กรณีบ้านพักอื่นๆ ที่มีครูพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้แล้ว ให้สามารถของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมได้ เช่น บ้านพักภารโรงที่จัดให้ครูพักอาศัย บ้านพักแบบสร้างเองจากงบประมาณอื่นๆ กรณีก่อสร้างบ้านพักครู :  โรงเรียนจะเสนอขอก่อสร้างบ้านพักครู ต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกและจำเป็นต้องพักนอน เช่น พื้นที่สูง เกาะแก่ง ,เป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนบ้านพักครู และมีครูต้องการเข้าพักอาศัย , กรณีที่จะเสนอขอบ้านพักครูแบบ สปช. ๓๐๓/๒๘ (บ้านพักครูแบบเรือนแถว) ต้องมีครู ต้องการพักอาศัยไม่น้อยกว่า ๖ ครอบครัวในโรงเรียนเดียวกัน หรือโรงเรียนใกล้เคียง