สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่  2  และร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ครบรอบ 18 ปี 

วันที่  12   กรกฎาคม   2562    นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่  2  หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่นยืน” และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ครบรอบ 18 ปี  ภายใต้ชื่องาน “ABC – 6D CPRU  Mind  is one  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 18 ปี  แห่งการรวมใจเป็นหนึ่ง”  ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภํฎชัยภูมิ    เพื่อรำลึกถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ดังปรากฏที่ผ่านมามากมาย