โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ MOU โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฟผ.” ฝ่ายหนึ่งกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สพม.34” อีกฝ่ายหนึ่งกับ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม” ทุกฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจริยภาพ 60 ปี พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานถ่านไผ่ ดำเนินโครงการชีววิถีและปรับปรุงห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowleldge –Based Society) ด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านไผ่ และพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านศูนย์ส่งเสริมอัจริยภาพ 60 ปี ศูนย์การเรียนรู้พลังงานถ่านไผ่และห้องเรียนสีเขียว อีกทั้งยังเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยแนวคิดทางชีววิถี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย โดย กฟผ.มีหน้าที่ สนับสนุนวัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงในการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจริยภาพ 60 ปี ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ,เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการชีววิถีและการใช้นวัตกรรมพลังงานถ่านไผ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับบุคลากร ครู และนักเรียน , ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สู่ครอบครัวและชุมชน ,สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ด้วยการทำเกษตรในโครงการชีววิถี และใช้นวัตกรรมพลังงานถ่านไผ่ พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตพลังงานทดแทนใช้ภายในโรงเรียน ฯลฯ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีหน้าที่ เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่สังคม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา สนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและมั่นคง ฯลฯ
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีหน้าที่ กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเชิงระบบในการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวและโครงการชีววิถีอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียน สนับสนุนบุคลากรร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ฯลฯ