Cluster 17 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,เพชรบูรณ์,ตาก) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก