“จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสิงหา ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สพป.สระบุรี เขต 1

ซึ่งได้จัดทำโครงการและกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยปลูกสลับหลุมเดิม เพื่อให้บุคลากร ได้ดูแลรักษาต้นไม้เดิม เป็นการปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตาย และเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนให้มีการจัดการพัฒนาทำความสะอาด และบูรณาการจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวทางจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ๕ ส Big Cleaning Day

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ และมีความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล               พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น โดยมีกิจกรรม ๒ ส่วน คือ

  • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี- บรมราชาภิเษก
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ๕ ส Big Cleaning Day

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงาน สถานีเพาะชำ-             กล้าไม้จังหวัดสระบุรี (พุแค)  ที่มอบและจัดสรรต้นไม้ให้กับสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

pasuta susadapong