สพป.ลำพูน เขต 2 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562 เพื่อให้ลูกเสือได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและสามารถป้องกันตัวเองในภาวะคับขันในสังคมอย่างปลอดภัย และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายสู่เครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการดำเนินงานป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 187 นาย เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมอินทนนท์ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน