อบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ด้วย Google for Education Solutions เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา และข้อมูลด้านงบประมาณ ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีความเป็นระบบ เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ เผยแพร่ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายวีระศักดิ์ สร้อยคำ  Google for Education Certified Trainer ประกอบด้วย Google Groups , Google Drive , Google Sheets , Google Slides , Google Forms , Google Sites , Google Analytics , Google Data Studio , Google Drive , Google Calendar

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาและข้อมูลด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน เช่น ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา ข้อมูลด้านงบประมาณ โดยมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการจัดทำโครงการขึ้นมา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว สมบูรณ์ และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลรวมไปถึงสามารถรายงานผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data ขึ้นมาในครั้งนี้