สพม.19 จัดเวทีแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่ชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 น.ส.มยุรี ยลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนิเทศ ติดตาม การ  “ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”  สู่ชั้นเรียนโรงเรียน ในสังกัด สพม.19 จำนวน 52 โรงเรียน กว่า 100 คน  เพื่อให้ผู้บริหาร และครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้โรงเรียนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเพื่อให้ครูที่รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน ได้ปรับปรุงฐานข้อมูล และเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน และเผยแพร่เว็บไซต์ข้อมูลหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นตัวชี้วัด