สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการผลการพัฒนาฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และนิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “CPM2S CARE ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลรอบด้าน” ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนการนิทรรศการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกำหนดจัดนิทรรศการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด