สพป.ระยอง เขต ๒ มอบเงินพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ชนะการประกวดสื่อเด็กแอลดี

สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อการเรียนการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ประเภท ๑) ประเภทการอ่าน รางวัลชนะเลิศ นายวรุตม์ สัจมั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก. ๒) ประเภทการเขียน รางวัลชนะเลิศ นางนงเยาว์ ทองกำเนิด โรงเรียนบ้านศรีประชา ๓) ประเภทการคิดคำนวณ รางวัลชนะเลิศ นางสาวพนิตนาฏ ลายสังข์ โรงเรียนบ้านยางเอน