สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนได้รับจัดสรรงบกิจกรรมคลังสมอง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562-2564 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมอง ในรอบ 3 ปีงบประมาณ 2562-2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป