ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการ Partnership School ที่บุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ อำเภอชำนิ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑, โรงเรียนอนุบาลแคนดง อำเภอแคนดง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ , โรงเรียนวัดน้ำไหล โรงเรียนบ้านหนองกง อำเภอนางรอง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ อำเภอนางรอง สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์  โดยรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  โดยมี นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  นายสุชิต ชมภูมวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ให้การสนับสนุนโครงการจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  (Partnership School Project) ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่มาของการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

นายณรงค์ แผ้วพลสง ได้มอบนโยบายว่า หลักการพัฒนาโรงเรียน คือการต่อยอด/ต่อเติม โดยให้ทุกโรงเรียนตั้งหลักและยอมรับในความเปลี่ยนแปลง ปรับตัวและมุ่งมั่นในการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในด้านใด ด้านหนึ่ง เช่น ด้านกีฬา สร้างอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิต ให้เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เปลี่ยนวิธีบริหารจัดการให้ทันยุคสมัย มุ่งมั่นพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เติบโตอย่างมีคุณภาพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข