สพป.ตาก เขต 1 ขยายผลการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

สพป.ตาก เขต1 ขยายผลการพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาไทย

วันที่ 29 ตุลาคม2561 ที่อาคารแม่80 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการพัฒนาทักษะฟัง พูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม2561โดยมีข้าราชการครูบนพื้นที่สูง จำนวน 9 แห่ง รวม 24 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรบนพื้นที่สูงที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และเข้าใจในรูปแบบ วิธีการพัฒนาและสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน