สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดค่ายนักเรียนสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมค่ายนักเรียนสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เมื่อ 24 กรกฎาคม 2562  ณ  ห้องคัทลียา  โรงแรมฟรายเดย์  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้  นายไพบิน  เขื่อนแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม  ว่าที่ พันตรีสมชาย  อินทร์ขำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาได้รายงานต่อประธานให้ทราบว่าการจัดอบรมครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดย ยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  และพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ  อีก ทั้งแนวทางหลักและวาระสำคัญของชาติ ตามกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  โดยมีนักเรียนและครูผู้สอนเข้ารับการอบรม จำนวน 24  โรงเรียน  144 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  รวมทั้งคณะศึกษานิเทศก์และครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย โดยมีการบรรยาย การให้นักเรียนฝึกปฏิบัติหมุนเวียนฐานการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรสู่นักเรียน และจากนักเรียนสู่นักเรียนด้วยกัน ใช้เวลาการอบรม 1 วัน