สพป.ลำพูน เขต 2 บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใน สามารถใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AMSS) ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านการบริหารจัดการงานตามภารกิจ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้วิธีการสร้าง QR Code ในการจัดทำเอกสาร เพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2