สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 28  กรกฎาคม 2562  เวลา 17.30 น.

ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดชลบุรี และประชาชน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ บริเวณศาลารวมใจชน อ.เมือง จ.ชลบุุรี