สพม.34 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณปี 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน 26 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ความขาดแคลนและความต้องการจำเป็น ตามกรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โอกาสนี้ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ให้การต้อนรับ