สพป.เลย เขต ๒ จัดค่ายคุณธรรม”ปันฮักจากเลย ๒”

วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านพองหนีบ  อำเภอภูกระดึง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   ได้นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ  จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม  ”ปันฮักจากเลย ๒ เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันฮัก” มอบหนังสือ  มอบเงินสนับสนุนโครงการ จัดกิจกรรมฐานคุณธรรม ๓ ฐานแก่นักเรียน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  ฐานวินัยดี สังคมดี มี นางยุวดี  ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ดำเนินกิจกรรมฐาน  ฐานพอเพียง ตามรอยพ่อ  มี นางสาวศรีสุนันท์  พุ่มไพจิตร ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ดำเนินกิจกรรม  และฐานจิตอาสา พาชาติร่มเย็น  มีนางสาวทัศนีย์  ฤทธิมนตรี  ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ดำเนินกิจกรรมฐาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีฐานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย