ประเมินเพื่อมีวิทยฐานะเชียวชาญ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานกรรมการ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา กรรมการ และ รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธ์ กรรมการ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายสายัณห์ ผาน้อย อดีต ผอ.สพม.25 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กล่าวคำนิยม นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว รอง ผอ.สพท. หัวหน้าส่วนราชการ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรในสังกัดและผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาอย่างกัลยาณมิตร