สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดนิทรรศการ CPM2S CARE

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดแสดงนิทรรศการ “CPM2S CARE ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลรอบด้าน และแสดงนิทรรศการผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นเลิศและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษานำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างดียิ่ง อาทิเช่น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน YC งานจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม การจัดการเรียนการสอน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โครงการอาหารกลางวัน โครงการสหกรณ์โรงเรียน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย(ประเทศไทย) เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าเยี่่ยมชมนิทรรศการจำนวนมาก