สพม.35 มอบเกียรติบัตร ผล O-NET ติด 1 ใน 10 ของประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีผู้บริหารและคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุม 60 คน

การประชุมครั้งนี้ นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุม ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน โดยมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ 28 โรงเรียน ที่มีผลการทดสอบติด 1 ใน 10 อันดับแรกของประเทศ และเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 38 คน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จำนวน 4 คน และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 8 คน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยกา/เจ้าของโครงการ

cof