PISA สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๒๑ เพื่อให้ครูผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๒๑ ได้

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๒๑ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร ที่มีอายุ ๑๕ ปี นักเรียนจะต้องทำแบบประเมินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง สอบ ๓ วิชา คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๑๒๘ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

กรอบการประเมิน PISA ๒๐๒๑ มีดังนี้ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๒๑  ขึ้นมาในครั้งนี้