สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O NET เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ไปใช้” เมื่อ 4 สิงหาคม 2562  ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์  จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้วยการนำผลการทดสอบO-NET  มาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้แบบครูมืออาชีพในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนและจัดทำบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)ได้อย่างถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา รวมถึงแนวทางการเขียนข้อสอบให้ได้ตรงตามคุณภาพผู้เรียน รองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และนำผลการทดสอบ O NET ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา