การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพื่อชี้แจงขั้นตอนการยกคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายโรงเรียนชั้นนำ ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ซึ่งจะยกสถาณภาพจากโรงเรียนมัธยมขนาดกลางประจำอำเภอปกติ เป็นโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พิษณุโลก” ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา