การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ระดับสถานศึกษา และการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. นายศิวะ ทาทราย รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ระดับสถานศึกษาและการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline  ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การศึกษา โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ๘๑ โรงเรียน รับฟังการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนำเสนอผลงานการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยี รวมทั้งการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.