สพป.ชัยภูมิ  เขต  1  พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานและศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุจริต

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานและศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุจริต”  ระหว่างวันที่ 1-4  สิงหาคม  2562  ณ จังหวัดกาญจนบุรี –ประจวบคีรีขันธ์   โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต  ณ  สพป. กาญจนบุรี เขต 2 ”  มี  ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  และคณะบุคลากร สพป.กาญจนบุรี   นำเสนอการดำเนินงานฯ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ฯ และการต้อนรับอย่างอบอุ่น  ในวันที่ 2  สิงหาคม 2562    และในวันที่ 4  สิงหาคม 2562   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะบุคลากร ได้เข้าศึกษาดูงาน  ณ  อุทยานราชภักดิ์  พระบรมราชนุสาวรรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์  7   พระองค์   ทั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาการจัดการความรู้ในการทำงานที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งนี้จิตสำนึก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต