สพม.19 รับการนิเทศติดตามการเรียนรู้แบบ Electronic Learning (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.จันทร์พิมพ์  สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  นางชลันดา ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  นางสุภาพร  ภากระจ่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมให้การต้อนรับน.ส.แสงจันทร์ เมธาตระกูล นายธวัชชัย พาชื่น ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  นางสาวนิภา  เหล่าปาสี ผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เนื่องในโอกาสเข้านิเทศติดตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ที่ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย

……………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากน.ส.จันทร์พิมพ์  สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.19