สพม.35 รับการประเมิน ก.ต.ป.น.เพื่อคัดเลือกเป็น ก.ต.ป.น.ต้นแบบระดับประเทศ

คณะกรรมการประเมิน ก.ต.ป.น.เพื่อคัดเลือก ก.ต.ป.น.ต้นแบบระดับประเทศ โดยการนำของ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ , นายไชยา อินทะเสน กรรมการ และนางสาวรุ่งทิวา งามตาม กรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะกรรมการเครือข่าย ก.ต.ป.น. , ประธานสหวิทยาเขต ,คณะบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561-2562 ต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำหรับ

การประเมินฯ ครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายโรงเรียน นำผลงานร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย โรงเรียนวชิรป่าซาง  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะครูไว้ ณ โอกาสนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงการ